สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 399)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มเครื่องแกงม.2 (ดู: 2)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 14
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,340 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
30 ก.ย. 59
69
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
30 ก.ย. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจำกัดขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชายทะเล เครื่องจักร ( CLEARING And GRUBBING) (ถากถางวัชพืชและปาดหญ้าดินเดิมออก และทำการขุดฝังกลบขยะ)
30 ก.ย. 59
202
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease)
30 ก.ย. 59
218
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โครงการเครื่องเล่นสนาม)
30 ก.ย. 59
219
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ 11 ภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
30 ก.ย. 59
231
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู็ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
189
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
174
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
107
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
84
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก เทศบาลตำบลปริกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
30 ก.ย. 59
58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ขออนุมัตินำเงินประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ติดต่อขอรับคืนเข้าบัญชีเงินสะสม
30 ก.ย. 59
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การปรับปรุงแผนที่แม่บท LTAX GIS ในเขตเทศบาลตำบลพะวง
30 ก.ย. 59
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
30 ก.ย. 59
53
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ (โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา)
30 ก.ย. 59
74

»ข้อมูลทั้งหมด 57,340 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.